Stanowisko PTN w sprawie wojny na Ukrainie

Stanowisko PTN w sprawie wojny na Ukrainie


Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyraża stanowcze potępienie dla niesprowokowanej i nieznajdującej żadnego uzasadnienia agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Działalność wojsk rosyjskich, w tym w szczególności akty przemocy wymierzone w bezbronnych cywilów, są nie do pogodzenia z jakimikolwiek standardami człowieczeństwa. Na stanowczy protest zasługują też zawoalowane groźby użycia broni masowego rażenia wypowiadane przez władze agresora.

W związku z zaistniałą sytuacją Polskie Towarzystwo Nukleoniczne oświadcza, że nie będzie prowadzić jakiejkolwiek współpracy ani utrzymywać jakichkolwiek oficjalnych kontaktów z organizacjami powiązanymi z władzami Federacji Rosyjskiej aż do czasu zakończenia rosyjskiej agresji i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszeń prawa międzynarodowego. Tego rodzaju kontakty byłyby nie do pogodzenia ze statutem PTN, który jako jeden z celów jego działalności wskazuje działanie na rzecz wykorzystania zjawisk, procesów i technik jądrowych dla dobra społeczeństwa. Byłyby także nie do pogodzenia z szeroko pojętym człowieczeństwem.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne wyraża solidarność ze społeczeństwem napadniętej Ukrainy i wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do okazania mu wszelkiej niezbędnej pomocy.


Position of Polish Nuclear Society on war in the Ukraine

Polish Nuclear Society strongly condemns an unprovoked and absolutely unjustifiable aggression of the Russian Federation against independent and democratic Ukraine. Operations of Russian forces, in particular acts of violence against defenceless civilians, are irreconcilable with any standards of humanity. Also veiled threats of deploying weapons of mass destruction expressed by the invader’s authorities, warrant a strong protest.

Because of this situation, the Polish Nuclear Society declares that it shall not engage in any collaboration whatsoever and shall not maintain official contacts of any kind with organisations linked to the authorities of the Russian Federation until the Russian aggression is terminated and those guilty of violating international law are brought to justice. Any such contacts cannot be reconciled with the Society’s articles of association, which specify among its goals activities aimed at using nuclear phenomena, processes and technologies for the benefit of the society. It would also be irreconcilable with broadly understood humanity.

Polish Nuclear Society expresses solidarity with the society of invaded Ukraine and calls upon all individuals of good will to render any necessary assistance to its members.


Декларація Польськего Ядерного Товариства

Польське Ядерне Товариство рішуче засуджує нічим не спровокований та повністю необґрунтований напад Російської Федерації на незалежну демократичну Україну. Діяльність російських військ, зокрема акти насильства по відношенню до неозброєного цивільного населення, не мають нічого спільного з будь-якими стандартами людяності. Рішучого засудження заслуговують також завуальовані погрози використати зброю масового знищення, виголошені лідером країни-агресора.

У зв’язку з вищезазначеним Польське Ядерне Товариство заявляє, що не буде здійснювати будь-яку співпрацю, а також утримувати будь-які офіційні контакти з організаціями, пов’язаними з представниками влади Російської Федерації до моменту закінчення російської агресії та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні міжнародного права. Такого роду контакти повністю суперечили б статуту ПЯТ , який однією з цілей своєї діяльності називає зусилля, спрямовані на використання атомних явищ, процесів та технік в інтересах суспільства. Крім того, такі контакти були б прямим порушенням принципів людяності в найширшому розумінні цього слова.

Польське Ядерне Товариство висловлює солідарність з народом заатакованої України та закликає всіх людей доброї волі надавати йому будь-яку необхідну допомогу.


Заява Польського ядерного товариства

Польское ядерное общество выражает решительное осуждение неспровоцированной и не находящей никакого оправдания агрессии Российской Федерации против независимой и демократической Украины. Действия российских войск а в частности акты насилия против беззащитных мирных жителей, несовместимы ни с какими нормами гуманности. Решительного протеста заслуживают и завуалированные угрозы применения оружия массового поражения со стороны властей агрессора.

Ввиду сложившейся ситуации Польское ядерное общество заявляет, что не будет вести какое-либо сотрудничество или поддерживать какие-либо официальные контакты с организациями, связанными с властями Российской Федерации, до момента прекращения российской агрессии и привлечения виновных в нарушениях международного права к ответственности. Такие контакты были бы несовместимы с уставом общества, который указывает в качестве одной из целей его деятельности содействие использованию ядерных явлений, процессов и технологий на благо общества. Они также были бы несовместимы с широко понимаемым человечеством.

Польское ядерное общество выражает солидарность с обществом атакованной Украины и призывает всех людей доброй воли оказать ему всю необходимую помощь.

logo-ptn

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

Telefon:

tel.: +48 22 504 12 88

fax.: +48 22 504 13 13

© 2020 PTN - Realizacja: NIDALF